مشاوره مديريت در حوزه های بهره وری و تعالی سازمانی، نظام های مديريتی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، مهندسی صنايع
 
 
 
الف-سیستم های مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه:
طراحی و استقرار و اجرای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه و ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
استاندارد سازی سیستم های مدیریت پورتفلیو پروژه بر اساس استاندارد های PMI
طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
مدیریت مهندسی پروژه
مدیریت زنجیرهتامین پروژه
مدیریت ساخت ، اجرا ، نصب و عملیات پروژه
مدیریت هزینه ،ریسک و کیفیت پروژه
ب – سيستم های كيفی :
سيستم مديريت كيفيت مبتنی بر استاندارد ISO9001: 2008
سيستم مديريت زيست محيطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004
سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحرانی در صنايع غذايی HACCP
سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ايی مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007
سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی مبتنی بر استاندارد ISO 22000
استاندارد مديريت در صنايع پزشکیISO 13485
HSE
مدل اروپايي تعالی سازمانی EFQM  و جايزه ملی بهره وری کشور
سيستم مديريت امنيت اطلاعاتISMS
مديريت / مميزی انرژی
مديريت كيفيت در صنايع خودرو       ISO/TS 16949
مديريت كيفيت در آزمايشگاه ها و مراكز تست ISO/IEC 17025
سيستم مديريت شکايات مشتريان ISO 10002
کسب گواهينامه بين المللی حلال HALAL FOODS
سيستم مديريت کيفيت يکپارچه IMS
سيستم مديريت ايمنی اطلاعات
  ISO 27001:2005
اجرای مميزی های داخلی با استفاده از مميزان حرفه ايی ثبت شده بين المللی
ارزيابی اوليه ميزان آمادگی پياده سازی طرح های كيفی و مديريتی
 
ج- مهندسی صنايع :
سيستم های برنامه ريزی و كنترل توليد
سيستم های نگهداری و تعميرات
اصلاح و ارتقا سطح بهره وری فرايندها به شيوه FOCUS-PDCA
سيستم های برنامه ريزی و كنترل پروژه
سيستم های كاليبراسيون وسايل اندازه گيری
سيستم های كنترل موجودی و انبار
 
د - سيستم های مديريتی :
نظام مديريت استراتژيك
نظام مديريت بر مبنای هدف M.B.O.
کارت امتيازی متوازن BSC
چرخه مديريت بهره وری
طراحی و اصلاح ساختار سازمانی
تهيه مدل فرايندی و مهندسی مجدد فرايندهای سازمانی BPR
طبقه بندی مشاغل
مديريت ارتباط با مشتريان C.R.M.
سيستم اندازه گيری رضايت مشتريان C.S.M.
نظام پيشنهادات
نظام آراستگي صنعتي 5S
طرح تكريم ارباب رجوع
سيستم اطلاعات مديريت MIS
سيستم های ارزشيابی عملكرد و سيستم های پاداش ( جبران خدمت )
برنامه ريزی و نياز سنجی آموزشی
برنامه ريزی و ارتقا شاخص های عمومی و اختصاصی عملكرد

 

الف-سیستم های مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه:
طراحی و استقرار و اجرای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه و ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
استاندارد سازی سیستم های مدیریت پورتفلیو پروژه بر اساس استاندارد های PMI
طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
مدیریت مهندسی پروژه
مدیریت زنجیرهتامین پروژه
مدیریت ساخت ، اجرا ، نصب و عملیات پروژه
مدیریت هزینه ،ریسک و کیفیت پروژه
ب – سيستم های كيفی :
سيستم مديريت كيفيت مبتنی بر استاندارد ISO9001: 2008
سيستم مديريت زيست محيطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004
سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحرانی در صنايع غذايی HACCP
سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ايی مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007
سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی مبتنی بر استاندارد ISO 22000
استاندارد مديريت در صنايع پزشکیISO 13485
HSE
مدل اروپايي تعالی سازمانی EFQM  و جايزه ملی بهره وری کشور
سيستم مديريت امنيت اطلاعاتISMS
مديريت / مميزی انرژی
مديريت كيفيت در صنايع خودرو       ISO/TS 16949
مديريت كيفيت در آزمايشگاه ها و مراكز تست ISO/IEC 17025
سيستم مديريت شکايات مشتريان ISO 10002
کسب گواهينامه بين المللی حلال HALAL FOODS
سيستم مديريت کيفيت يکپارچه IMS
سيستم مديريت ايمنی اطلاعات
  ISO 27001:2005
اجرای مميزی های داخلی با استفاده از مميزان حرفه ايی ثبت شده بين المللی
ارزيابی اوليه ميزان آمادگی پياده سازی طرح های كيفی و مديريتی
 
ج- مهندسی صنايع :
سيستم های برنامه ريزی و كنترل توليد
سيستم های نگهداری و تعميرات
اصلاح و ارتقا سطح بهره وری فرايندها به شيوه FOCUS-PDCA
سيستم های برنامه ريزی و كنترل پروژه
سيستم های كاليبراسيون وسايل اندازه گيری
سيستم های كنترل موجودی و انبار
 
د - سيستم های مديريتی :
نظام مديريت استراتژيك
نظام مديريت بر مبنای هدف M.B.O.
کارت امتيازی متوازن BSC
چرخه مديريت بهره وری
طراحی و اصلاح ساختار سازمانی
تهيه مدل فرايندی و مهندسی مجدد فرايندهای سازمانی BPR
طبقه بندی مشاغل
مديريت ارتباط با مشتريان C.R.M.
سيستم اندازه گيری رضايت مشتريان C.S.M.
نظام پيشنهادات
نظام آراستگي صنعتي 5S
طرح تكريم ارباب رجوع
سيستم اطلاعات مديريت MIS
سيستم های ارزشيابی عملكرد و سيستم های پاداش ( جبران خدمت )
برنامه ريزی و نياز سنجی آموزشی
برنامه ريزی و ارتقا شاخص های عمومی و اختصاصی عملكرد

 

  چاپ   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سیستم کیفیت شرق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پورتال فراتک