مشاوره مديريت در حوزه های بهره وری و تعالی سازمانی، نظام های مديريتی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، مهندسی صنايع
 
 
 
تشريح الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008
مستند سازی سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008
مميزی داخلی سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008
سر مميزی سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008
آشنايی با ISO 9004:2008
مبانی و مستند سازی سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاهها مبتنی بر استاندارد ISO 17025
ارزيابی داخلی آزمايشگاهها مبتنی بر استانداردISO 17025
اصول كاليبراسيون بر اساس استاندارد ISO 10012
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001:2004
مميزی و مستند سازی سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001:2004
سر مميزی سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001:2004
تشريح الزامات ، مستند سازی و مميزی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
مميزی و مستند سازي سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی مبتنی بر استاندارد ISO 22000
تشريح الزامات سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی مبتنی بر استاندارد ISO 22000
مستند سازی HACCP
مميزی داخلیHACCP
مديريت فرايند
مديريت بهره وری
كارگاه ارتقا بهره وری فرايندها به روش FOCUS-PDCA
 
« كليه دوره ها دارای گواهينامه معتبر می باشد.
شركت آمادگی طراحی و توسعه دوره های ويژه و كاربردی برای صنايع و سازمان ها با فعاليت خاص را نيز دارا می باشد. »

 

تشريح الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008
مستند سازی سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008
مميزی داخلی سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008
سر مميزی سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008
آشنايی با ISO 9004:2008
مبانی و مستند سازی سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاهها مبتنی بر استاندارد ISO 17025
ارزيابی داخلی آزمايشگاهها مبتنی بر استانداردISO 17025
اصول كاليبراسيون بر اساس استاندارد ISO 10012
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001:2004
مميزی و مستند سازی سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001:2004
سر مميزی سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001:2004
تشريح الزامات ، مستند سازی و مميزی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
مميزی و مستند سازي سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی مبتنی بر استاندارد ISO 22000
تشريح الزامات سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی مبتنی بر استاندارد ISO 22000
مستند سازی HACCP
مميزی داخلیHACCP
مديريت فرايند
مديريت بهره وری
كارگاه ارتقا بهره وری فرايندها به روش FOCUS-PDCA
 
« كليه دوره ها دارای گواهينامه معتبر می باشد.
شركت آمادگی طراحی و توسعه دوره های ويژه و كاربردی برای صنايع و سازمان ها با فعاليت خاص را نيز دارا می باشد. »

 

   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سیستم کیفیت شرق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پورتال فراتک